Kasalukuyang nasa bungkalan ng mga magsasaka ng Lupang Ramos ang iba’t ibang organisasyong nagsusulong ng tunay na reporma sa lupa. Kaisa sila ng mga magsasaka sa erya sa panawagang ipamahagi nang libre ang lupang sakahan sa mga naglilinang nito.

Magkaisa tayong depensahan ang kabuhayan ng mga magsasaka mula sa pangangamkam ng malalaking debeloper, ahente, bentador!

Di man makasama sa mismong bungkalan, puwede pa rin tayong makibungkal. Sa mga nais magpaabot ng kontribusyon, maaaring padaluyin ito sa amin sa SAKA—

o dumiretso na sa mga kinatawan ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) o Katipunan ng mga Lehitimong Magsasaka at Mamamayan ng Lupaing Ramos (KASAMA-LR).

Danilo Ramos, KMP – 460 9012
Bayani Tapawan, KASAMA-LR – 0905 864 0291

Muli, ito ang listahan ng mga maaaring iparating sa bungkalan sa Lupang Ramos:

—Tulong pinansyal
—Bigas at iba pang klase ng pagkain
—Tolda
—Banig
—Binhing pananim (gulay, prutas, atbp.)
—Gamit pansaka (pala, piko, bareta)
—Mga gamot
—Gamit pangkalinisan
—Gamit eskwela

Para sa mga detalye ukol sa National Solidarity and Humanitarian Mission na nagaganap ngayon sa Cavite, tumungo rito: https://www.facebook.com/saka.pilipinas/photos/a.110758739546395.1073741829.110634456225490/210044542951147/?type=3&theater&hc_location=ufi

Sama-sama nating isigaw:

Tunay na reporma sa lupa, ipaglaban!

#FreeLandDistribution o libreng pamamahagi ng lupa, ngayon na!

Uring magsasaka, pangunahing puwersa!