Parangal Kay Kasamang Rolando Peña (2 December 1941 – 30 November 2018)

Disyembre 6, 2018

Taos-pusong iginagawad ng National Democratic Front of the Philippines ang pinakamataas na pagpupugay at parangal kay Kasamang Rolando Pena alang-alang sa kanyang mahaba at mabungang paglilingkod sa kilusang pambansa-demokratiko ng sambayanang Pilipino.

Matalino at buong giting na lumaban siya sa rehimeng Marcos bago at matapos maideklara ang batas militar at ipataw ang pasistang diktadura sa buong bansa. Isa siya sa mga unang kasapi ng Kabataang Makabayan (KM) noong 1964, gayundin ng Samahan ng Demokratikong Kabataang (SDK) noong 1968.

Mahusay na manunulat at dalubhasa sa syensya, ginampanan niya ang mahahalagang tungkulin sa kilusang lihim para magpropaganda at mag-organisa sa hanay ng mga syentista, teknolohista at iba pang mga intelektwal at gitnang pwersa. Sumuong siya sa maraming panganib at paghihirap. Nag-pultaym siya sa kilusang lihim bago ideklara ang batas militar.

Lumahok siya sa mga pagsisikap upang pataasin at palakasin ang lahatang-panig na kakayahan ng kilusang rebolusyonaryo kabilang sa larangan ng sandatahang pakikibaka. Kaugnay nito, nakasama siya sa mga gawain at ilang partikular na proyekto kung saan nagamit ang pagiging syentipiko at dalubhasa sa syensya. Noong unang bahagi ng 1974 kaugnay ng nabanggit na proyekto, napadpad si Ka Rol sa ibayong dagat nang ilang mga taon kasama ng iba pa. Doon ay ginampanan niya ang mga gawaing angkop sa kanilang sitwasyon Nanatiling matatag ang kanyang paninindigan sa kabila ng mahirap na kalagayan doon. Nang magkaroon ng pagkakataon, bumalik siya sa Pilipinas at gumanap ng mga tungkulin sa rebolusyonaryong kilusan.

Masigla niyang ginampanan ang mahahalagang tungkulin sa propaganda, kultura at pakikiisang prente, kabilang ang pakikipag-ugnayan at pag-oorganisa sa hanay ng media, at sa pagmintina at pagpapahigpit ng ugnayan sa dayuhang media. Epektibo siyang nakatulong sa NDFP negotiating panel nang idaos ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at ng gobyernong Aquino noong Nobyembre 1986–Enero 1987.

Nang bumalik na siya sa dating trabaho niya sa reaksyunaryong gobyerno ilang taon matapos mapatalsik ang pasistang diktadura, patuloy na ginamit ni Ka Rol ang kanyang kaalaman at kasanayan para pataasin ang kamalayan ng mga estudyante at kolega niya at para paglingkuran ang sambayanang Pilipino. Kahit hindi na siya pormal na nagtuturo, hinangaan at tiningala siya ng maraming geology undergrad at graduate na estudyante sa mahusay at walang sawang pagtuturo ni Ka Rol sa kanila.

Isa siya sa tampok na naniyak na ipaggumiit at ipagtanggol ang mga soberanong karapatan ng Pilipinas at sambayanang Pilipino sa Exclusive Economic Zone (EEZ) at Extended Continental Shelf (ECS) nito sa West Philipppine Sea at iba pang lugar ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Umambag siya sa gawain ng NDFP sa kasalukuyang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at GRP , partikular sa paggawa ng ilang probisyon ng NDFP Draft ng Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms sa ilalam ng NDFP Reciprocal Working Committee on Social and Economic Reforms. Mahalaga ang kanyang mga payo tungkol sa kalikasan at likas yaman ng Pilipinas.

Hinahangaan at hindi malilimutan ng lahat na mga kasama, masa at alyadong nakakilala kay Ka Rol at nakasama niya sa rebolusyonaryong kilusan, gayundin ng mga kapwa guro, mga estudyante, kawani, mga kaibigan at kasamahan sa trabaho ang kanyang pagiging masipag, palangiti at masayahin, maalalahanin, matiyagang mag-aral at magturo, kalmado at mapagkumbaba sa kabila ng mayaman niyang karanasan, malawak na kaalaman at mataas na pagkadalubhasa at kasanayan.

Nalulungkot tayo sa pagpanaw ni Ka Rol Pena. Subalit nasisiyahan tayo na makabuluhan at mabunga ang kanyang naging buhay. Nagpupugay tayo sa tapat at masigasig niyang paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Ang kanyang maningning na halimbawa ay nagbibigay inspirasyon sa sambayanan at uliran sa mga kasalukuyan at susunod na henerasyon ng mga makabayang aktibista at rebolusyonaryo.

Paalam at maraming salamat, Ka Rol!
Mabuhay ang ala-ala ni Ka Rolando Pena!
Tularan ang kanyang diwa at gawa!
Isulong ang pambansa-demokratikong reboluyon!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Para sa National Council,

National Democratic Front of the Philippines,
Luis G. Jalandoni

NDFP Negotiating Panel:
Chairperson Fidel Agcaoili and members Julie de Lima, Coni Ledesma, Benito Tiamzon and Asterio Palima
NDFP Chief Political Consultant: Jose Maria Sison