Regent Foods Corporation Workers Fights Back

Management Retaliates Violently

Defend Job Philippines
November 23, 2018

Defend Job Philippines commends the more than 500 workers of Regent Foods Corporation (RFC) in its two plants in Pasig and Taguig City who joined the red ribbon and pin wearing protests during their three-shifts from November 21 and 22.

The said massive protest organized by the Unyon ng Manggagawa sa RFC (UM-RFC) was held as part of their opening salvo of campaign against their management’s unfair labor practices, contractualization schemes and harassment of RFM’s top official against leaders and members of their Union.

Defend Job Philippines also airs out our strongest condemnation to RFC’s Vice President for Finance, Susan Chua for her violent action against the abovementioned peaceful and legal form of protest.

The UM-RFC complains that in time of the production, Chua confronted workers and violently grabbed their worn pins and ribbons that eventually wounded some of the workers. The case has been reported through a filed barangay blotter.

Defend Job Philippines vows to support the UM-RFC in whatever course of action they would wish to take up in the days to come in order for them to attain their collective legitimate demands.

– Regularize All Regent Workers!
– Stop Harassment against Union Leaders and Workers!
– Stop Unfair Labor Practices in RFC!

Pagpupugay sa mga Manggagawa ng Regent Foods Corporation

Kilusang Mayo Uno Metro Manila
November 23, 2018

Ipinapaabot ng Kilusang Mayo Uno – Metro Manila ang pinakamataas na pagpupugay sa lahat ng mga manggagawa ng Regent Foods Corporation sa kanilang ipinamalas na pagbabalikwas mula sa matagal na pananahimik sa usapin ng kontraktwalisasyon sa pagawaan, pandarahas sa mga lider ng Unyon at manggagawa at mga di-pantay na pagtrato sa paggawa.

Ang naganap na mapayapang pagprotesta ng mga manggagawa ng RFC na pagsusuot ng ribbon at pins ay simula pa lamang ng mga sunod-sunod na pagkilos ng mga manggagawa.

Hindi magpapatinag ang mga manggagawa ng RFC sa mga pandarahas at paglabag sa kanilang karapatang magpahayag at magprotesta para sa kanilang mga lehitimong kahilingan at mga panawagan. Ang tangkang pagpapatigil ng manedyement ng RFC sa kanilang makatarungang pagkilos ay hudyat ng papaigting na paglaban ng manggagawa para sa kanilang mga karapatan.

Tuloy ang Laban!