Mabuhay Ang Migrante Tokyo!

July 15, 2018
Sumida-ku, Tokyo, Japan